Regulamin

 1. Słowniczek:

 

1.1.   Sprzedający – MAGANT Magdalena Antoniak (NIP: 5342414670, REGON: 147245294), adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Pruszkowska 24a, 05-090 Raszyn, powiat pruszkowski, woj. MAZOWIECKIE, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Gminy Raszyn.

1.2.   Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy zakupowej.

1.3.   Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

1.4.   Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.magant.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

1.5.   Towary – produkty prezentowane na stronach Platformy zakupowej

1.6.   Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

1.7.   Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

1.8.   Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

1.9.   Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej magant.pl.

1.10.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Magant Magdalena Antoniak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy zakupowej oraz maila Klienta.

1.11.Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

1.12.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).

1.13.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.

1.14.Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.15.Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1.   Regulamin określa zasady korzystania z Platformy zakupowej , warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.

2.2.   Sklep internetowy prowadzony jest przez Magant Magdalena Antoniak
ul. Pruszkowska 24a,
05-090 Raszyn,
tel: 695 326 152,
NIP 534-24-14-670,
Regon 147245294.

2.3.   Korzystanie z Platformy zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego
z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.

2.4.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.5.   Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu magant.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.6.   Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

2.7.   W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.8.   Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu 3 pkt 3.6 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

2.9.   Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2.10.Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

2.11.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 2.12.

Część produktów jest odkupowane od firmy GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Pakowanie paczek odbywa się w firmie GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nadrzeczna 5F/A12 05-552 Wólka Kosowska. Listy są przekazywane poprzez platformę sklepową do wysyłki paczek.

 1. Zasady korzystania z Platformy zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży

 

3.1.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową magant.pl, dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.

3.2.   Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

3.3.   Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie " a następnie z zastrzeżeniami, o których mowa w rozdz. VI pkt 6.3 i 6.4 . Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie magant.pl, mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy co wymaga formy pisemnej.

3.4.   Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach brutto
c.) metoda płatności,
d.) sposób dostawy,
e.) koszt dostawy,
f.) łączna wartość zamówienia.

3.5.   Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym "potwierdzenie zamówienia ‘’.

3.6.   Po złożeniu Zamówienia przez Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie zamówienia ", zawierający wszystkie istotne elementy Zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości Towarów, cen jednostkowych, Czasu realizacji Zamówienia wyrażonego w dniach roboczych oraz łącznej wartości Zamówienia.

3.7.   Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail "potwierdzenie zamówienia ".

3.8.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.9.   Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3.10.Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3.11.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.12.Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 3.11 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

3.13.Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 

 1. Ceny, metody płatności

 

4.1.   Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz prezentowane są ceny bez podatku VAT (ceny netto),
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4.2.   Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

4.3.   Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)
b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek Magant Magdalena Antoniak w terminie 4 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:
Właściciel rachunku: Magant Magdalena Antoniak

ING Bank Śląski S.A.

Numer rachunku: 61 1050 1025 1000 0091 4706 1064

4.4.   Ceny podane na Platformie zakupowej mogą ulec zmianie w każdej chwili.

4.5.   Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie 4.4 realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania.

4.6.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Za promocje uznaje się również ceny promocyjne we wszelkiego rodzaju portalach niezależnych oraz porównywarkach cenowych (w szczególności na portalach:
www.ceneo.pl, www.skąpiec.pl, www.kupujemy.pl,www.nokaut.pl,www.shopalike.pl 

 

 1. Dostawa

 

5.1.   Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa firmą kurierską DPD, lub Inpost.

5.3.   Koszty dostawy.

DPD Polska Sp. z o.o.

Po wpłacie na konto wynoszą 15.99 zł brutto

Za pobraniem 19.68 brutto.

Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Z chwilą przygotowania towaru do wysyłki Klient otrzymuje mail zatytułowany: "Potwierdzenie zamówienia"

5.4.   Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury.

5.5.   W przypadku braku możliwości pozostawienia przesyłki, kurier zostawia awizo z informacją o miejscu odbioru paczki przez Klienta.

5.6.   Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

5.7.   Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze.

5.8.   Przedpłata na konto (przedpłata, szybkie płatności Przelewy24) 15,99 zł brutto

 

5.9.   Za pobraniem (płatność przy odbiorze) 19,68 zł brutto

 

5.10. Wszystkie wysyłki produktów nie spełniających powyższych parametrów (OWU firmy spedycyjnej obsługującej przesyłki) będą wyceniane indywidualnie, a o kosztach Klient zostanie poinformowany w dniu złożenia zamówienia.

5.11.Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.

5.12.Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.

5.13.Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej DPD Polska. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5.14.Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

5.15.Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.16.Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

5.17.Magant Magdalena Antoniak z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ulicy Pruszkowskiej 24a, NIP:534-24-14-670 i Odbiorca ustalają, że za datę dostawy towaru do Odbiorcy w rozumieniu przepisów VAT uznaje się dzień wydania tego towaru przez Dostawcę przewoźnikowi.

5.18

Część produktów jest odkupowane od firmy GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Pakowanie paczek odbywa się w firmie GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nadrzeczna 5F/A12 05-552 Wólka Kosowska. Listy są przekazywane poprzez platformę sklepową do wysyłki paczek.

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

6.1.   1.Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny z zastrzeżeniami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w termińie 14 dni i wysłać je na adres Magant Magdalena Antoniak ul. Pruszkowska 24a, 05-090 Raszyn.

6.2.   Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3.   Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
a.) wykraczający poza standardową ofertę Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
b.) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c.) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d.) który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

6.4.   Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach podanych w pkt 6.3 a.)-d.) oraz dodatkowo, gdy ilość zamówionych Towarów jest większa niż średnia miesięczna sprzedaż na Platformie zakupowej, a producent Towaru odmawia przyjmowania zwrotów. W takim przypadku Klient ma prawo zaoferować Towar do sprzedaży innym użytkownikom Platformy zakupowej, a rozliczenie transakcji następuje w terminie 3 dni po dokonaniu zapłaty przez kolejnego nabywcę.

6.5.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Magant Magdalena Antoniak ul. Pruszkowska 24a, 05-090 Raszyn

6.6.   Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7.   Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów

 

7.1.   Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7.2.   W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.3.   Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@magant.pl ; Magant Magdalena Antoniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

7.4.   Magant Magdalena Antoniak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

7.5.   W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

7.6.   Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

7.7.   W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

7.8.   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

7.9.   Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.10.Magant Magdalena Antoniak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

7.11.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy zakupowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres : Magant Magdalena Antoniak ul. Pruszkowska 24a, 05-090 Raszyn; mailowo na adres: kontakt@magant.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie magant.pl , podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

Kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych regulowane są i opisane w rozdziale "Polityka prywatności" będącym załącznikiem do regulaminu i stanowiącym jego integralną część.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

9.1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Magant Magdalena Antoniak a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3.   Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

9.4.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

9.5.   Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.6.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

9.7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Niniejsza polityka prywatności platformy magant.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów platformy magant.pl zwanej dalej "Platformą". Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Platformie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2.   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Magant Magdalena Antoniak z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Pruszkowska 24a, 05-090 Raszyn, NIP 5342414670, adres poczty elektronicznej: kontakt@magant.pl , numer telefonu kontaktowego: 695326152 - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Platformy i Sprzedawcą.

1.3.   Dane osobowe na Platformie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

1.4.   Korzystanie z Platformy, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Platformy oraz w Regulaminie Platformy; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.5.1.przetwarzane zgodnie z prawem;

1.5.2.zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

1.5.3.merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

1.5.4.przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

1.5.5.przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.   Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są
w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Platforma, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Platformy dostępnym na stronach Platformy.

 

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.   Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

2.1.1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.1.2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.1.3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub

2.1.4.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

2.2.   Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Platformy przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności - w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

3.     CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

3.1.   Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta na Platformie.

3.2.   Administrator może przetwarzać dane osobowe na Platformie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzania danych Usługobiorcy Klienta / Nabywcy

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia, wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

imię i nazwisko, nazwa, nr identyfikacji podatkowej NIP, adres i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Administrator wstrzymuje przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i je anonimizuje w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię i nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej, nr telefonu.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię i nazwisko,nazwa, adres, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Informacja o rodzaju, wartości i ilości dokonanych zamówień.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię, nazwisko, nazwa, numer NIP, adres nabywcy, adres dostawy, nazwa firmy, nr identyfikacji podatkowej NIP

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata)

Imię i nazwisko, nazwa, numer identyfikacji podatkowej NIP, nr telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres nabywcy i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), imię i nazwisko osoby zamawiającej, adres IP oraz nazwa domeny, używany typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, imię i nazwisko osoby odbierającej dostawę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu w celach reklamacyjnych oraz koordynacji wykonania usługi

 


 

4.     ODBIORCY DANYCH NA PLATFORMIE

4.1.   Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

4.2.   Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.3.   Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców - Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.4.   Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Platformy mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Klientowi.

4.4.2.podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.3.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Platformy, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.4.dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 4.4.5.

Część produktów jest odkupowane od firmy GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Pakowanie paczek odbywa się w firmie GOLD START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Nadrzeczna 5F/A12 05-552 Wólka Kosowska. Listy są przekazywane poprzez platformę sklepową do wysyłki paczek.

 1. PROFILOWANIE NA PLATFORMIE

5.1.   Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

5.2.   Administrator może korzystać na Platformie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania
z Usług Elektronicznych na Platformie. Efektem korzystania z profilowania na Platformie może być przyznanie danemu Nabywcy rabatu, przekazanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Nabywcy lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Platformy. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu na Platformie.

5.3.   Profilowanie na Platformie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Nabywcy na stronie Platformy, w tym poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu na Platformie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Platformie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Nabywcy w celu przedstawienia propozycji lub oferty.

5.4.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1.   Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.   Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.   Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.   Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

 

 1. COOKIES NA PLATFORMIE, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.   Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest  Magant Magdalena Antoniak z siedzibą pod adresem: Raszyn ul. Pruszkowska 24a. Korzystając z Serwisu Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od współpracujących z Magant Magdalena Antoniak reklamodawców, partnerów oraz firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.

7.2.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

7.2.1.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

7.2.2.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

7.2.3.utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

7.2.4.dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.3.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

7.3.1.„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7.3.2.pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

7.3.3.„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

7.3.4.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.3.5.„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.3.6.pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

7.4.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 
http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   Platforma może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Platformy Administratora.

8.2.   Strona internetowa Platformy, proces logowania się Klienta do swojego konta na Platformie, zakładania konta Klienta oraz dokonywania zakupów, zabezpieczane są poprzez stosowanie certyfikatu SSL

8.3.   Login i hasło, za pomocą których Klient loguje się na swoje konto, powinny być chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa Administrator sugeruje, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni oraz aby hasło zapewniało odpowiedni stopień bezpieczeństwa ( minimum 8 znaków w tym literę małą
i wielką oraz liczbę).

 

Śledź nas na Facebooku